Kallelse Årsstämma 2022

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Brf Välten i Göteborg kallas härmed till årsstämma

 

Datum        Måndagen den 16 maj 2022

Tid        Kl 19:00

Plats        Gården vid fint väder, annars Föreningslokalen.

 

Dagordning

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av ny styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Motioner
 18. Övriga ärenden
 19. Stämmans avslutande

 

Välkommen hälsar Styrelsen för Brf Välten i Göteborg