Kallelse Årsstämma 2021

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Medlemmarna i Brf Välten i Göteborg kallas härmed till årsstämma

Datum        Måndagen den 24 maj 2021
Tid
        Kl 19:00
Plats
        Föreningens innergård

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av ny styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Övriga ärenden
 18. Stämmans avslutande

Fullmakt för företrädare hittar du här. Fullmakt

Välkommen hälsar Styrelsen för Brf Välten i Göteborg

 

Städdag och container – 24 april

Nu har det blivit dags för en gemensam städdag då vi gör fint på gården tillsammans! Vi samlas lördagen den 24 april för att städa och göra i ordning gården för våren.

I samband med städningen så kommer vi att ordna med en container som vanligt där vi alla kan slänga grovsopor (OBS! ej farligt avfall, se nedan) under helgen.