Aktuellt

Årsstämma 2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Medlemmarna i Brf Välten i Göteborg kallas härmed till årsstämma

Datum        Onsdagen den 16 maj 2018
Tid
        Kl 18:30
Plats
        Rambergsskolan Övre Hallegatan 1

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av ny styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Motion från styrelsen – Stadgeändringar
 18. Övriga ärenden
 19. Stämmans avslutande

 

Välkommen hälsar Styrelsen för Brf Välten i Göteborg